Droos El-Aqsa
Khateeb Yosof Abu Snanah
Khateeb Ismaeel Nawahda

Emam Waleed Syaam

Shaikh Dr. Mostaf Abu Soay
Shaikh Dr. Mosa El-Basset
Shaikh Khaled Ghazawi
Shaikh Khaled Moghrabi / All
Shaikh Khaled Moghrabi / Aqsa
Shaikh Khaled Moghrabi / Nadi
Shaikh Mohmaed Eljamal

Shaikh Yaser Abu Ghazala

Shaikh Khaled Abo Joma'a
Shaikh Hatem Betawi
`Shaikh Ibrahem Abu Salem
Shaikh Omr Keswani